Search

... en de Taalunie-organen

Comité van Ministers (CM)

Het Comité van Ministers is in 2023 tweemaal samengekomen.

De eerste vergadering vond plaats op 6 juni 2023 op de Haagse campus van de Leidse universiteit. Voor Nederland werd de vergadering bijgewoond door Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter) en Gunay Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vlaanderen werd vertegenwoordigd door Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management en Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Voor Suriname was Henry Ori, Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aanwezig.

Het belangrijkste onderwerp was het besluit van het CM om na een succesvolle reorganisatie de samenwerking met algemeen secretaris Kris Van de Poel in onderlinge overeenstemming niet langer voort te zetten. Het CM dankte de algemeen secretaris voor haar inzet en het ingezette veranderingstraject en gaf aan de secretarissen-generaal en directeur-generaal de opdracht om een procedure op te starten voor de aanwerving van een nieuwe algemeen secretaris.

Het 99ste Comité van Ministers van 11 december 2023 was een digitale vergadering onder het Nederlandse voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze vergadering stond vooral in het teken van de goedkeuring van de jaarrekening 2022, de begroting 2023 en de bespreking en goedkeuring van de begroting en het jaarplan 2024.

 

Meer informatie over de genomen besluiten is terug te vinden in de volledige CM-besluitenlijst.

Interparlementaire Commissie (IPC)

De Interparlementaire Commissie kwam in 2023 onder het Vlaamse voorzitterschap van Wilfried Vandaele drie keer samen.

6 februari: Verschillende onderwerpen stonden op de agenda van de leden van de IPC: Een toelichting bij het jaarplan 2023 en beknopte evaluatie van de Taalunie in 2022, een toelichting bij het tweejaarlijks onderzoek “De staat van het Nederlands”, een toelichting bij het kader “Taalcomponent in het Hoger Onderwijs” en een toelichting bij het “Actieplan voor de Neerlandistiek”.

19 juni 2023: De leden van de IPC bespraken de situatie van de Taalunie met Vlaams minister-president Jan Jambon, die namens het Comité van Ministers van de Taalunie de commissievergadering bijwoonde. 

2 oktober 2023: In deze vergadering beantwoordde het Comité van Ministers onder andere een vraag over het beleid van de Taalunie in Suriname. In de middagsessie hielden de leden van de commissie een hoorzitting over taalcompetentie, taalverwerving en laaggeletterdheid met Pedro De Bruyckere van de Stichting Leerpunt, en met Jan Rijkers van de Vlaams-Nederlandse Taalraad.

De vergaderingen en de verslagen van de IPC zijn hier terug te vinden.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL)

In 2023 stelde het Comité van Ministers van de Taalunie zes nieuwe leden aan van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Ook kozen de leden van de Raad een nieuwe ondervoorzitter. Met de nieuwe samenstelling vertegenwoordigt de Raad verschillende maatschappelijke domeinen waarin het Nederlands een belangrijke rol speelt. De Raad adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad leverde in 2023 een briefadvies af over een mogelijke actualisering van de Woordenlijst. Ook werd er gestart met adviestrajecten rond de thema’s spelling en taalzorg, taal en werk, de Neerlandistiek, en Nederlands en thuistalen.

Spring naar de inhoud