Search

... in het onderwijs

De Taalunie signaleert kansen, uitdagingen en problemen die zich in het onderwijs Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname voordoen en adviseert onderwijsbeleidsmakers over hoe ze ermee om kunnen gaan. Daarnaast deelt de Taalunie wetenschappelijke kennis over het onderwijs Nederlands in het kleuter- en basisonderwijs, het voortgezet/secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het (NT2-)volwassenenonderwijs.

Samen sterk voor taalcompetentie: actieplan van de Taalraad

Samenwerking en samenhang: dat zijn de kernbegrippen uit het actieplan Samen sterk voor taalcompetentie dat de Taalraad in september publiceerde. Met dat actieplan wil de Taalraad alle partijen binnen het onderwijs Nederlands oproepen tot meer samenwerking om zo de leraar voor de klas beter te ondersteunen. Inhoudelijk beveelt de Taalraad aan dat het onderwijs Nederlands zich richt op de ontwikkeling van taalcompetentie. Daarbij worden de nodige kennis, vaardigheden en attitudes in samenhang aangeboden aan de hand van betekenisvolle taken. Op die manier worden taallessen zowel voor leraren als voor leerlingen boeiend, waardevol en leerrijk. De Taalraad werkt verder aan de implementatie van het actieplan door in de loop van 2024 gesprekken te voeren met de verschillende kernspelers uit het actieplan.  

OKAN/ISK en daarna

Elk jaar stromen in Nederland en Vlaanderen heel wat anderstalige nieuwkomers het onderwijs in. In Vlaanderen worden die leerlingen tussen 12 en 18 jaar opgevangen in het ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ (OKAN) en in Nederland in een ‘Internationale Schakelklas’ (ISK). Na een of twee jaar stromen deze leerlingen door naar passend vervolgonderwijs. Die doorstroom brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Een werkgroep van experts uit Nederland en Vlaanderen bracht die uitdagingen in kaart in de publicatie OKAN/ISK en daarna

In het filmpje lichten vier leden van de werkgroep ‘OKAN/ISK en daarna’ het rapport en uitdagingen toe. Bij de uitdagingen horen ook een aantal aanbevelingen, met als belangrijkste aandachtspunten sterk tweerichtingsverkeer en communicatie tussen nieuwkomers- en vervolgonderwijs, en het bieden van maatwerk voor elke leerling.  

Implementatieconferentie

In 2023 organiseerde de Taalunie op 14 en 15 december na tien jaar opnieuw de Implementatieconferentie in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Dit jaar stond de tweedaagse in het teken van taalcompetentie, zoals beschreven in Iedereen taalcompetent! (2017). De deelnemers kwamen tijdens de conferentie bij elkaar om ideeën uit te wisselen over de verdere implementatie van taalcompetentie in de onderwijspraktijk. Het achterliggende idee van de conferentie is dat sprekers ook deelnemers zijn. Onderwijsbegeleiders, onderzoekers en leraren toonden in twintig sessies hoe ze inzetten op de ontwikkeling van taalcompetentie, zowel in taal- als in zaakvaklessen. Het belang van een krachtig taalbeleid en van taalcompetente leraren kwam aan bod, net als de relatie tussen taal en identiteit. 

De conferentie leverde veel concrete ideeën, handvatten en inspiratie op die samengebracht zijn in een magazine

Rijketeksten.org

In 2023 is de website rijketeksten.org uitgebreid met 150 nieuwe rijke teksten. Rijke teksten zijn authentieke, goedgeschreven teksten met een boeiende inhoud die worden ingezet om de taalcompetentie en de kennis van leerlingen te versterken. De website telt op dit moment ongeveer 300 teksten die gebruikt worden in het leerplichtonderwijs van 6 tot 18 jaar.  

De website richt zich op leraren, lerarenopleiders, leraren-in-opleiding en onderwijsbegeleiders. De site heeft ongeveer 6000 actieve bezoekers per maand, waarvan ongeveer 70 procent Nederlands is en 30 procent Vlaams.  

Cijfers rijketeksten.org

0

Teksten

0

Bezoekers per maand

Spring naar de inhoud